Профил на компанията

За нас

Овергаз Инженеринг АД е правоприемник на първото най-голямо частно инженерингово дружество в газовия бранш у нас, създадено през 1993 г.

Дружеството изпълнява:

Управление на проекти, консултиране, супервизия, проектиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи за газ, нефт, нефтопродукти, водопроводи, канализационни и отоплителни системи и съпътстващи съоръжения, проектиране, производство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни и регулаторни станции, доставка на материали и оборудване за изброените системи.

Мисия и цели

Мисия и цели
Овергаз Инженеринг АД съществува, за да отговори на желанията на клиентите и да им осигури жизнен и икономически комфорт. Всички наши действия са насочени към запазване на природата по-чиста, към опазване на здравето и осигуряване безопасността на хората.
Прочети повече

Ресурси

Ресурси
Овергаз Инженеринг АД има ресурсния потенциал за реализация на целия технологичен цикъл или части от него – проучване, проектиране, обучение на кадри, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни обекти от разрешения обхват.
Прочети повече
Овергаз Инженеринг АД е първата инженерингова фирма от газовия сектор в Република България, която от 2000 г. има сертифицирана Система за управление на качеството на основа ISO 9001, а от 2006 г. е със сертифицирана Система за управление на околната среда на основа ISO 14001 с широк обхват от дейности за изграждане на инженерна инфраструктура. Сертификатите за одобрение са издадени от международно признатата организация Lloyd’s Register Quality Assurance. В дружеството се прилагат и основните принципи на Система за здравословни и безопасни условия на труд.

Овергаз Инженеринг АД е редовен член на Iploca (International Pipeline and Offshore Contractors Association), със седалище град Женева, Швейцария. Асоциацията обединява най-известните в света фирми, изпълняващи проектиране, доставки и строителство на тръбопроводи за пренос на природен газ, петрол и петролни продукти, както на сушата, така и в морето. (махнат текст и събран параграф). Дружеството е член на Камарата на строителите в България, Българската асоциация по водите, Българската търговско-промишлена палата и Британско-българската търговска камара.

Овергаз Инженеринг АД е член на следните технически комитети към Българския институт за стандартизация, в които се разработват нови български стандарти и се хармонизира националната база с европейските стандарти:

ТК 8 „Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво”;ТК 30 „Заваряване на материали”;ТК 60 „Газоснабдяване и газопотребление”;ТК 81 „Пластмаси”.

Сертификати