Какво предлагаме?

Услуги

Съгласно нормативната уредба, Овергаз Инженеринг АД извършва основната си дейност на основание Удостоверение, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Дружеството може да изпълнява различни групи и категории строежи, вписани от Камарата на строителите в България в Централния професионален регистър на строителя:

строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;строежи от транспортната инфраструктура;строежи от енергийната инфраструктура;строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;отделни видове строителни и монтажни работи – събаряне и разчистване на сгради, земни работи, сондиране и пробиване, общо строителство на сгради и строителни съоръжения, електрически инсталации, изолационни строителни дейности, тръбопроводни инсталации, мазилки, монтаж на дограма, интериорни и др. завършващи елементи, подови и стенни облицовки, боядисване, стъклопоставяне и др.